Hur går en OVK till?

OVK besiktning

En så kallad OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll som är det fullständiga namnet, är en regelbunden kontroll i byggnader och hus. Du har säkert hört talats om kontrollen, men kanske funderar över vad det egentligen innebär. Det finns olika krav och riktlinjer som ska följas när det gäller en OVK.

Här får du en närmare inblick i vad den här typen av kontroll i fastigheter går ut på. Dessutom lite kort fakta om vem som har behörighet att utföra kontrollen. Avslutningsvis även några tips på hur du som hus- eller fastighetsägare kan skapa en optimal inomhusmiljö.

Vad är OVK?

Den obligatoriska ventilationskontrollen är något som ska utföras regelbundet. För majoriteten byggnader rör det sig om återkommande kontroller av ventilationssystemet var tredje eller sjätte år. Kontrollen sker i de flesta typer av byggnader och är till för att visa i vilket skick inomhusklimatet är. Den ska även se över ventilationssystemen i byggnaden eftersom de måste uppfylla sin funktion.

Fördelar med OVK:

  • Mer välmående fastigheter.
  • Bättre luft.
  • Tidig insikt om fuktskador.
  • Få bukt på mögel.
  • Bättre energikonsumtion med välfungerande ventilation.

Lagen om OVK infördes 1991 och det är den svenska plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen som står bakom funktionskontrollen på byggnader i Sverige. Lagen gör bland annat alla svenska kommuner skyldiga att upprätthålla en plan över OVK som omfattar hela kommunen.

Så går en obligatorisk ventilationskontroll till.

Hur går en obligatorisk ventilationskontroll till?

Beroende på vad som ska besiktigas kan kontrollen se lite olika ut, men det är det samlade ventilationssystemet som ska ses över. Gäller det flerbostadshus kommer en OVK ske i varje enskild bostad där exempelvis fläktar och liknande kontrolleras. OVK besiktningsmannen arbetar utifrån en lista över punkter och processen ser likadan ut i alla bostäder.

En OVK kan utöver kontroll av ventilationssystemet även innehålla sökning efter diverse föroreningar. Det innebär att besiktningsmannen ser om det finns några farliga ämnen i systemet som eventuellt kan spridas via luften i byggnaden.

Har något bytts ut eller förändrats i systemet ska också det kontrolleras för att säkerställa att det fungerar som sig bör. Dålig lukt eller oljud från ventilationssystemet ska ses närmare på för att se vad som kan orsaka det hela.

Under en OVK upprättas ett protokoll som visar på problem och redovisar den aktuella statusen i byggnaden. Protokollet innehåller även konkreta åtgärder. När en OVK genomförs kommer också ett intyg ges av besiktningsmannen.

Kan vem som helst utföra OVK?

För att göra en OVK måste personen vara certifierad och behörig att utföra ventilationskontroll i olika typer av byggnader. På Boverkets hemsida används benämningen sakkunnig funktionskontrollant.

Kan vem som helst utföra OVK?

Den som har OVK-certifiering kan utföra OVK besiktning i Stockholm men även ventilationskontroller över hela landet. Oberoende av vilken kommun det rör sig om har personen rätt behörighet. Det kan dock finnas specifika krav för vissa byggnader och då behöver besiktningsmannen ha samtliga nivåer i certifieringen för OVK.

Vad är ett bra inomhusklimat?

Den obligatoriska ventilationskontrollen är till för att förebygga skadliga inomhusklimat i byggnader. Ett bra klimat och rätt luftfuktighet är nämligen viktigt för din hälsa och det gäller både privatbostäder och arbetsplatser. Den relativa luftfuktigheten bör inte vara under 40 % och inte över 60 %. Hålls inte det här inomhusklimatet ställs ditt immunförsvar inför en tuff utmaning och du blir lättare sjuk. Många tror att hög fukt i luften är skadligt, men tvärtom kan många besvär grundas i en allt för låg luftfuktighet.