Vilka faktorer påverkar elpriset?

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Har du någon gång funderat över hur det kommer sig att elpriset kan variera i så stor utsträckning? Att det beror på tillgången på el kanske är lätt att förstå, men även faktorer som förhållanden i övriga europeiska länder och valutakurser påverkar det svenska elpriset. Här går vi igenom de viktigaste faktorerna.

Tillgång och efterfrågan styr

I likhet med de flesta priser på konkurrensutsatta marknader, styrs elpriset av tillgång och efterfrågan. I Sverige använder vi i relativt hög grad förnybara energikällor, till exempel vind och vatten. Därmed påverkas utbudet till stor del av väderlek. Är det regnigt och blåsigt gynnar det elproduktionen, och tillgången på el ökar. Efterfrågan på el påverkas i huvudsak av temperaturen utomhus. En kall väderlek ökar efterfrågan, medan varmare temperaturer minskar behovet av el. Det är när tillgången på el är större än efterfrågan som elpriset tenderar att sjunka, och vise versa.

I Sverige använder vi i relativt hög grad förnybara energikällor

Möjligheten att lagra energi

Används vattenkraft för att producera el finns möjligheten att lagra energi. Stora vattenmagasin kan fyllas under perioder med mycket nederbörd, för att användas vid senare tillfälle. Under varma och torra perioder händer det att magasinen inte kan fyllas, vilket i sin tur kan pressa upp elpriserna. När det gäller vindkraft saknas denna lagringsmöjlighet, vilket gör att priset kan variera mer beroende på hur mycket det blåser.

Under vinterhalvåret produceras el i större utsträckning på landets kärnkraftverk. Under kalla vintrar händer det ibland att tillgången på el inte räcker till för att tillgodose efterfrågan, vilket i sin tur kan leda till att priserna pressas upp.

Prisskillnader inom landet

Elpriset kan även variera inom landet vid en given tidpunkt. Även här spelar tillgång och efterfrågan en stor roll. Myndigheten Svenska kraftnät, som ansvarar för landets elsystem, har delat in landet i fyra geografiska områden. Detta för att effektivisera eldistributionen och undvika att transportera elen onödigt långt. I norr används förnybara energikällor i större utsträckning (vilket ökar tillgången på el) än i södra Sverige, samtidigt som befolkningsmängden (och därmed efterfrågan) är högre i södra delen av landet. Detta är en del av förklaringen till varför elpriset kan skilja sig beroende var i landet man bor, och ofta är något högre i södra Sverige.

I norr används förnybara energikällor i större utsträckning

Spotpriser – timme för timme

Ytterligare en faktor som påverkar elpriset är tiden på dygnet. Inom de fyra respektive elområdena i landet sätts priset på el utifrån tillgång och efterfrågan varje timme, något som kallas “spotpris”. Under natten minskar elförbrukningen, vilket medför att det rörliga elpriset minskar under denna tid. Hos Payup hittar du en jämförelse av elbolag och elavtal som gör att du kan spara mycket pengar.

Andra länders elpris påverkar

Elpriset i Sverige påverkas även av elpriserna ute i Europa. En del länder använder exempelvis kol och olja i större utsträckning än vad vi gör i Sverige, vilket gör att elpriset påverkas av priset på dessa råvaror. Här spelar ytterligare en faktor in, nämligen utsläppsrätter. Kort sagt kan höjda avgifter för utsläppsrätter utomlands pressa upp elpriset även i Sverige.

Förändringar i valutakurser

I och med att elpriset påverkas av elpriser utomlands, spelar också valutakursen en betydande roll. I övriga europeiska länder köps ofta bränsle in i dollar och euro, och därmed påverkas elpriset även av hur valutakurserna förhåller sig till varandra.